Een aantal Certificerende Instellingen zijn erin geslaagd te komen tot een internationale standaard voor het beheersen van gezondheid- en veiligheidsrisico's op de werkplek (ARBO): De OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Deze norm biedt een goede structuur om ARBO-systemen op te zetten en te certificeren.

Toepassing:
De OHSAS 18001 is toepasbaar op elke organisatie die de wens heeft om een ARBO-managementsysteem op te zetten, implementeren en te onderhouden, dit systeem vervolgens te certificeren en periodiek te laten toetsen

De voordelen:
Door te voldoen aan de eisen van de OHSAS 18001 komt uw organisatie tegemoet aan wettelijke (ARBO) eisen. Verder wordt ingespeeld op de zich snel ontwikkelende behoeften in de samenleving omtrent voorkoming en beheersing van risico's op de werkplek.Dit alles past tevens in de wens van een groeiende groep organisaties die willen werken met bedrijven die sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

OHSAS in uw organisatie introduceren?
Een belangrijke eerste stap is vast te stellen in hoeverre de organisatie reeds een zorgsysteem heeft dan wel wat de status is van zelfstandige aspecten als kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.
Deze eerste stap wordt gerealiseerd door uitvoering van een OHSAS Scan. Deze toetst uw organisatie aan de eisen uit de OHSAS en geeft aan op welke aspecten actie noodzakelijk is.
Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld met als doel te komen tot opzet van het op de OHSAS structuur gebaseerde ARBO systeem c.q. de integratie van OHSAS in uw bestaande managementsystemen (KAM). Dit plan wordt vervolgens door middel van advies en training ten uitvoer gebracht.

Q-BUSS
Q-BUSS adviseurs verzorgen professionele ondersteuning bij het opzetten van een ARBO-systeem conform OHSAS en zorgen ook voor relevante trainingen.
Voor branches of groepen ondernemingen, kunnen collectieve begeleidings- en/of opleidingsprogramma's worden opgezet.

Wilt u meer weten of bent u van plan een ARBO-managementsysteem conform OHSAS 18001 in uw organisatie te introduceren? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.